HỆ THỐNG

KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM WACA

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng dịch vụ phần mềm WACA được cung cấp bởi Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam và Quý Khách Hàng. Để sử dụng dịch vụ phần mềm WACA được cung cấp bởi Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam, Quý Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này. Trường hợp Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này thì Quý Khách Hàng cần chấm dứt việc sử dụng dịch vụ phần mềm WACA, thông qua việc xóa dữ liệu của Quý Khách Hàng và thông báo đến Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam để vô hiệu hóa tài khoản sử dụng trên hệ thống phần mềm WACA.

Xin lưu ý rằng khi Quý Khách Hàng đã đọc qua thỏa thuận này mà không có bất cứ phản hồi nào sẽ được xem là đã chấp nhập các điều khoản, vì vậy xin hãy đọc kỹ nội dung thỏa thuận này trước khi sử dụng dịch vụ.

Điều 1: Định nghĩa các thuật ngữ trong thỏa thuận

 1. Dịch vụ này: Là hệ thống kế toán “WACA” và dịch vụ khác có trong hệ thống kế toán “WACA”.
 2. Công ty: Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam.
 3. Quý Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đăng ký dùng thử hoặc đã ký "hợp đồng sử dụng dịch vụ" với Công ty Sorimachi Việt Nam để sử dụng hệ thống kế toán WACA và các dịch vụ khác có trong hệ thống kế toán WACA.
 4. Người dùng: Là Quý Khách Hàng hoặc người được Quý Khách Hàng ủy nhiệm cho phép sử dụng dịch vụ này, được cấp một tài khoản người dùng để sử dụng dịch vụ này (gồm ID và password).
 5. Thông tin đăng ký: Là thông tin do Công ty Sorimachi Việt Nam quy định, Quý Khách Hàng phải đăng ký thông tin đầy đủ theo yêu cầu trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ.
 6. Dữ liệu: Là nội dung được truyền tải hoặc lưu trữ bởi Quý Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ này (bao gồm không giới hạn chữ cái, số, công thức, hình ảnh và các dữ liệu khác).
 7. ID người dùng: Là mã kết hợp với mật khẩu người dùng để đăng nhập vào hệ thống kế toán WACA, được sử dụng để phân biệt từng Quý Khách Hàng khác nhau.
 8. Mật khẩu người dùng: Là mã kết hợp với ID người dùng để đăng nhập vào hệ thống kế toán WACA, được sử dụng để phân biệt từng Quý Khách Hàng khác nhau.
 9. Tài khoản người dùng: Là tên chung của ID người dùng và mật khẩu người dùng.
 10. Phí sử dụng: Là khoản phí mà Quý Khách Hàng phải trả cho Công ty Sorimachi Việt Nam để duy trì sử dụng dịch vụ này, khoản thanh toán trả theo từng kỳ thông qua sự thỏa thuận giữa hai bên.
 11. Phí dịch vụ khác: Là khoản phí phát sinh từ dịch vụ đi kèm mà Quý Khách Hàng phải trả để sử dụng và duy trì các dịch vụ đó, không bao gồm phí sử dụng.
 12. Thời hạn sử dụng dịch vụ: Là khoảng thời gian mà Quý Khách Hàng được cấp quyền sử dụng dịch vụ này theo yêu cầu đăng ký sử dụng với Công ty.
 13. Gia hạn phí sử dụng: Là khoản phí mà Quý Khách Hàng phải trả sau khi hết thời hạn sử dụng dịch vụ này.

Điều 2: Quy định chung và phạm vi áp dụng

Thỏa thuận này được áp dụng cho tất cả các Quý Khách Hàng đang sử dụng dịch vụ phần mềm kế toán WACA của Công ty.

Thỏa thuận này quy định các điều khoản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này giữa Công ty và Quý Khách Hàng.

Trong trường hợp Công ty đưa ra các quy định riêng lẻ hoặc các quy định bổ sung liên quan đến dịch vụ này trên trang web hoặc một ứng dụng do Công ty vận hành, thì những quy định đó được xem như một phần của thỏa thuận này. Trong trường hợp các quy định riêng lẻ hoặc các quy định bổ sung mâu thuẫn với những điều khoản của thỏa thuận này thì các quy định riêng lẻ hoặc các quy định bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 3: Đăng ký thông tin Khách hàng

Để sử dụng dịch vụ này Quý Khách Hàng cung cấp thông tin đăng ký với Công ty các thông tin (Tên tổ chức, tên cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại…) đã được quy định sẵn và đồng ý với việc tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận này.

Quý Khách Hàng phải gửi thông tin chính xác khi đăng ký sử dụng dịch vụ này. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sai sót hoặc thiếu thông tin trong các nội dung mà Quý Khách Hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Hợp đồng sử dụng được xem như hình thành ngay khi thỏa thuận này được Quý Khách Hàng đồng ý. Công ty sẽ cấp ID, mật khẩu người dùng cho Quý Khách Hàng để đăng nhập, sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Quản lý ID và mật khẩu người dùng

ID và mật khẩu người dùng do Công ty phát hành, sẽ do Quý Khách Hàng quản lý và không được tiết lộ, chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Quý Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do quản lý không đầy đủ tài khoản người dùng, thiệt hại do Quý Khách Hàng cho bên thứ ba sử dụng, v.v. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào ngoại trừ các trường hợp do Công ty gây ra.

Khi Quý Khách hàng nhận thấy rằng thông tin tài khoản người dùng bị đánh cắp hoặc bị bên thứ ba sử dụng, phải ngay lập tức thông báo và tuân theo hướng dẫn từ Công ty.

Điều 5: Quy định về phí sử dụng

Quý Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán 100% giá trị gói dịch vụ hằng năm ngay khi đăng ký sử dụng. Phí sử dụng dịch vụ sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do gì mà nguyên nhân không phải từ phía Công ty.

Phí sử dụng dịch vụ được Công ty công bố trên website hoặc bảng báo giá chi tiết theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.

Công ty có quyền điều chỉnh và cập nhật mức phí dịch vụ công khai trên website. Trong trường hợp Quý Khách Hàng đã thanh toán phí dịch vụ cho nhiều kỳ thì mức phí cho dịch vụ đó sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn sử dụng dịch vụ.

Trường hợp gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ thì mức phí gia hạn sẽ áp dụng mức phí được cập nhật mới nhất.

Trong trường hợp Quý Khách Hàng chậm thanh toán phí sử dụng và Công ty thông báo 3 lần đến Quý Khách Hàng mà vẫn không nhận được thanh toán, thì Công ty có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của Quý Khách Hàng.

Khi phí sử dụng dịch vụ đã thanh toán sẽ không được chuyển đổi hay cấn trừ cho một dịch vụ khác mà Công ty.

Hình thức thanh toán phí sử dụng: Quý Khách Hàng thanh toán phí sử dụng cho Công ty theo phương thức và thời hạn thanh toán do Công ty quy định tại thời điểm xác lập hợp đồng.

Điều 6: Các điều khoản bị cấm

Khi sử dụng dịch vụ này Quý Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc các mục sau đây:

Hành vi vi phạm pháp luật, hành vi trợ giúp vi phạm pháp luật hoặc hành vi có nguy cơ gây ra vi phạm pháp luật.

Hành vi gian lận hoặc đe dọa đối với Công ty, các Quý Khách Hàng khác của dịch vụ này hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Hành vi lan truyền thông tin bịa đặt về Công ty hoặc bên thứ ba.

Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng hình ảnh, quyền riêng tư, danh dự, các quyền hoặc lợi ích khác của Công ty, các Quý Khách Hàng khác của dịch vụ này hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Hành vi gây quá tải trên mạng hoặc hệ thống của dịch vụ này.

Hành vi thu thập thông tin của Quý Khách Hàng khác thông qua dịch vụ của Công ty một cách có chủ đích.

Hành vi truy cập trái phép mà không có quyền truy cập vào toàn bộ hệ thống được kết nối với dịch vụ này, hành vi viết lại hoặc xóa trái phép thông tin của dịch vụ này, các hành vi khác gây thiệt hại cho Công ty.

Hành vi mạo danh Quý Khách Hàng khác hoặc bên thứ ba.

Hành vi sử dụng tài khoản người dùng của Quý Khách Hàng khác mà chưa được cho phép.

Hành vi cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội, v.v.

Hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến việc vận hành dịch vụ này của Công ty.

Điều 7: Sao lưu dữ liệu

Công ty sao lưu dữ liệu dịch vụ này định kỳ. Tuy nhiên những thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này như dữ liệu chuẩn bị nhập vào phần mềm WACA thì Quý Khách Hàng có trách nhiệm bảo quản.

Trong trường hợp dữ liệu của Quý Khách Hàng bị mất do lỗi hệ thống phần mềm, thì Công ty sẽ khôi phục lại dữ liệu đã được sao lưu.

Sau khi khôi phục dữ liệu, trường hợp Quý Khách Hàng không thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ này do lỗi hệ thống, Công ty có thể cung cấp cho Quý Khách Hàng dữ liệu dưới dạng file CSV hoặc dạng khác theo phương pháp thích hợp do Công ty quy định.

Thời gian khôi phục dữ liệu là trong vòng 1 tuần.

Công ty sẽ cố gắng hết sức giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu của Quý Khách hàng bằng phương pháp sao lưu dữ liệu hệ thống, nhưng trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt...làm mất dữ liệu, thì Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

• Trong trường hợp Công ty xác định rằng Quý Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều nào sau đây, Công ty sẽ tạm ngừng việc cung cấp dụng dịch vụ cho Quý Khách Hàng mà không cần thông báo trước:

Việc sao lưu dữ liệu được tiến hành cho Quý Khách Hàng đang trả phí sử dụng và Quý Khách Hàng đang sử dụng thử dịch vụ này.

Điều 8: Ngừng sử dụng dịch vụ hoặc xóa tài khoản

Trong trường hợp Công ty chúng tôi xác định rằng Khách hàng vi phạm bất kỳ điều nào sau đây, Công ty chúng tôi sẽ tạm ngừng việc cung cấp dụng dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo trước.

Một phần hoặc toàn bộ thông tin mà Quý Khách Hàng cung cấp cho Công ty là không xác thực.

Được xác định là thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ của Quý Khách Hàng bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.

Quý Khách Hàng trì hoãn việc thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán phí dịch vụ và không giải quyết sự chậm trễ đó theo thời gian được Công ty chỉ định.

Quý Khách Hàng quyết định giải thể hoặc quyết định tái cơ cấu công ty như sáp nhập với một công ty khác mà thời hạn sử dụng đã kết thúc và không thực hiện gia hạn thêm.

Điều 9: Tạm ngưng cung cấp dịch vụ

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào sau đây, Công ty có thể tạm ngưng cung cấp tất cả hoặc một phần của dịch vụ này mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng.

Đối ứng các sự cố khẩn cấp liên quan đến phần cứng, phần mềm, thiết bị truyền thông, v.v.

Trường hợp do các sự cố từ các hãng viễn thông đang cung cấp dịch vụ cho Công ty.

Trường hợp khó cung cấp dịch vụ này do trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, chiến tranh, xung đột, bạo động, bạo loạn hoặc đình công, hoặc các sự cố bất ngờ khác v.v.

Trường hợp quá tải hệ thống do truy cập quá mức, do nguyên nhân bất ngờ khác.

Trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng.

Điều 10: Bản quyền, quyền sở hữu

Công ty là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả tất cả các sản phẩm dịch vụ mà Công ty Sorimachi Việt Nam cung cấp.

Quý Khách Hàng có quyền sử dụng các dịch vụ đã đăng ký để tạo dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh trong suốt thời hạn sử dụng.

Quý Khách Hàng đồng ý rằng các nội dung liên quan đến dịch vụ này: giao diện người sử dụng, file âm thanh, file video, nội dung hướng dẫn sử dụng... sử dụng để thực hiện dịch vụ thuộc sở hữu riêng của Công ty, được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Quý Khách Hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng của Công ty theo bất cứ cách thức nào, ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo thỏa thuận này.

Ngoại trừ nội dung sử dụng dịch vụ đã được cho phép trong thỏa thuận này, việc tự ý sử dụng bất cứ nội dung nào dịch vụ này khi chưa được cho phép đều bị nghiêm cấm do xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ, và Quý Khách Hàng có thể phải chịu các trách nhiệm dân sự và hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Điều 11: Bảo mật thông tin

Công ty sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật, toàn vẹn đối với dữ liệu của Quý Khách Hàng. Chúng tôi cam kết sẽ cam kết các điều sau:

Không tự tiện sửa đổi dữ liệu Quý Khách Hàng.

Không tiết lộ dữ liệu Quý Khách Hàng, ngoại trừ trường hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.

Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Công ty chúng tôi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Công ty có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Công ty không chịu trách nhiệm về thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Quý Khách Hàng mà nguyên nhân là do Quý Khách Hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Quý Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động được thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Quý Khách Hàng.

Trọng phạm vi của thỏa thuận này, “ Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, Công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “ Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin:

Được Công ty biết trước khi Quý Khách Hàng cung cấp.

Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ.

Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin.

Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin cụ thể nào của Quý Khách hàng.

Các dữ liệu mà Quý Khách Hàng đồng ý cho Công ty quyền xử lý khi thực hiện các yêu cầu hỗ trợ từ Quý Khách Hàng.

Quý Khách Hàng và Công ty chúng tôi thỏa thuận việc đảm bảo bảo mật thông tin gồm:

Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “ Thông tin bí mật”.

Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “ Thông tin bí mật”.

Không sử dụng “ Thông tin bí mật” mà các bên cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

Điều 12: Sử dụng thông tin của Quý Khách Hàng

Khi sử dụng dịch vụ này, Quý Khách Hàng cần chấp thuận để Công ty sử dụng thông tin cá nhân theo các mục đích dưới đây. Đối với Thông tin không thuộc thông tin cá nhân, Công ty có quyền sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích dưới đây tùy theo quyết định của Công ty:

Để xác nhận danh tính của Quý Khách Hàng.

Để tính phí sử dụng, phí chậm thanh toán....

Để thông báo ngừng / dừng / hủy hợp đồng của dịch vụ này.

Để phản hồi các hành vi vi phạm quy ước này.

Để thông báo các thay đổi như thay đổi trong chính sách, điều khoản thỏa thuận của Công ty liên quan đến dịch vụ này.

Để trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này.

Sử dụng để phân tích bộ, ngành, quy mô và các quan điểm khác, tạo dữ liệu xử lý ẩn danh và dữ liệu mang tính thống kê mà không thể xác định chi tiết cá nhân, tổ chức của Quý Khách Hàng, nhằm mục đích cải thiện và nâng cao và phát triển dịch vụ, nghiên cứu, phân tích thị trường, tiếp thị.

Khi gửi các văn bản, hóa đơn, thư từ theo yêu cầu từ Quý Khách Hàng.

Trong trường hợp cung cấp thông tin Quý Khách Hàng cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, v.v, trong phạm vi hợp lý để nâng cao chức năng và liên kết giữa các dịch vụ.

Trường hợp được yêu cầu tiết lộ cho các cơ quan công lập như tòa án, cảnh sát dựa trên các luật và quy định khác.

Điều 13: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Công ty chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Quý Khách Hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 2838495557, email, Zalo…

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 2838495557, Quý Khách Hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Trường hợp Quý Khách Hàng sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 2838495557, thì thời gian đáp ứng dịch vụ là từ 8 giờ đến 18 giờ trong các ngày làm việc trong tuần.

Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của Quý Khách Hàng, dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng lại cho Quý Khách Hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.

Điều 14: Phạm vi giới hạn trách nhiệm của Công ty

Công ty có quyền nhưng không có bất cứ nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà Quý Khách Hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này.

Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc khắc phục các dữ liệu bị sai do Quý Khách Hàng gây ra. Quý Khách Hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

Công ty có thể đề nghị và Quý Khách Hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của Công ty. Mục đích của việc này là để Quý Khách Hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi.

Công ty không chịu trách nhiệm các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, lũ lụt, động đất, sét đánh, do hỏa hoạn, chiến tranh, mất trộm mất điện, tin tặc (hacker), virus máy tính tấn công…làm ngưng trệ, tắc nghẽn, dẫn đến hư hỏng mất dữ liệu.

Công ty không chịu trách nhiệm về các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Thời hạn của thỏa thuận

Thời hạn của thỏa thuận này bắt đầu từ ngày Quý Khách Hàng đồng ý và chấm dứt khi:

Quý Khách Hàng giải thể, phá sản không còn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Hết thời gian dùng thử.

Trên 2 tháng kể từ khi Quý Khách Hàng không gia hạn sử dụng dịch vụ.

Điều 16: Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản của thỏa thuận này và được công bố ngay trên web, trên hệ thống dịch vụ của Công ty.

Trường hợp Quý Khách Hàng không đồng ý các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó thì Quý Khách Hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ bằng cách thông báo cho Công ty.

Điều 17: Liên hệ / thông báo

Trong quá trình sử dụng, Quý Khách Hàng đồng ý nhận thông tin/ thông báo do Công ty gửi với nội dung và phương thức như sau:

Nội dung thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin sau:

Thông tin về các tính năng mới của dịch vụ.

Thông tin về các phiên bản mới của dịch vụ.

Thông tin về các sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Thông tin nội dung các bài báo hoặc bản tin mà Công ty cho rằng có thể hữu ích cho Quý Khách Hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Phương thức gửi bao gồm nhưng không giới hạn bởi các phương thức như sau:

Thông báo trực tiếp trên màn hình dịch vụ.

Thông báo qua website.

Thông báo qua email.

Thông báo qua điện thoại.

Thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp.

Thông báo bằng các phương pháp khác đến Quý Khách Hàng.

Điều 18: Điều khoản chung

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các vấn đề tranh chấp, thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung, văn bản bổ sung là một phần không tách rời của thỏa thuận này.

Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết trên cơ sở bàn bạc, thỏa thuận được thì thống nhất quyết định của tòa án có thẩm quyền là quyết định cuối cùng.